GAZİEMİR İLÇE BAŞKANLIĞI


İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

18 Temmuz 2016, Pazartesi

İTİBARİ HİZMMET SÜRELERİNİN EMEKLİ İKRAMİYESİ HESABINDA BAZ ALINAN ÇALIŞMA YILI SÜRELERİNE ETKİSİ

A.Tanımlar

Bilindiği üzere Subay ve Assubayların hizmet sürelerinin tespit edilmesi sırasında bilinmesi gereken üç kavram karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramlar ;

1- Fiili Hizmet Süresi,

2- Fiili Hizmet Zammı Süresi,

3- İtibari Hizmet Zammı Süresinden,

oluşmaktadır. İtibari hizmet zammı süresinin emekli ikramiyesine etkilerini izah etmeden önce bu kavramlardan kısaca bahsetmek isteriz.

I. Fiili Hizmet Süresi

TC. Emekli Sandığı Kanuna bağlı iş yerinde çalışan Subay ve Assubayların bir fiil çalışma yılını gösteren hizmet sürelerinden oluşmaktadır. Bu süre kişinin Assubay Sınıf Okulunda 18[1] yaşını doldurduğu süre ile başlamakla birlikte emekli olduğu tarih ile sona ermektedir. Örnek vermek gerekirse 30.08.1995 mezunu bir Assubayın 30.08.2015 tarihine emekli olduğu düşünüldüğünde, emeklilik ikramiyesine esas fiili çalışma yılı 30 yıl olmakla birlikte Assubay Sınıf okulunda öğrenime başladığı tarihte 18 yaşını doldurmuş ise buradan alacağı bir yıl ile toplam fiili hizmeti 31 yıl olmaktadır.

II. Fiili Hizmet Zammı Süresi

1 Ocak 1950 tarihinden itibaren Subay ve Assubayların ilk rütbeye terfi ettikleri tarihten itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev yaptıkları her yıl için 3 ay (1/4) oranında verilen ilave süredir.

Fiili Hizmet Zammı Süresi hesabında dikkat edilmesi gerekenler ise şöyledir.

a- Fiili hizmet zammı süresi hiçbir şekilde 8 yılı geçemez.

b- Subay ve Assubayların ilk rütbeye terfi ettikleri sürenen başlamak üzere verildiği için Assubay Sınıf Okulunda geçen öğrenim süresine fiili hizmet zammı süresi verilmez.

Örnek üzerinden devam edersek 30.08.1995 mezunu olmakla birlikte 30.08.2015 tarihine emekli olan bir Assubayımız 30 yıllık fiili hizmet süresine karşılık fiili hizmet zammı süresi 7 yıl 6 ay olmaktadır. (30X3/12=7.5) Kişi Assubay Sınıf Okulunda 18 yaşını doldurduğundan bahisle buradaki öğrenim süresi için fiili hizmet süresi zammı alamamaktadır. Kişinin filli hizmmet zammı dahil emekliliğe esas süresi 38 Yıl 6 Ay olmaktadır.(30 yıl fiili hizmet süresi+ 7 yıl 6 ay fiili hizmet zammı süresi+1 yıl Assubay Sınıf Okulunda geçirilen 18 yaş üstü öğrenim süresi)

III. İtibari Hizmet Süresi Zammı

İtibari hizmet süresi zammı belirli görevlerde bulunan personele verilen hizmet zammı süresidir. Bu personele örnek vermek gerekirse;

1- 2629 sayılı kanuna tabi olarak tazminat alan denizaltı, kurbağaadam, pilot, paraşüt, uçuçu, dalıcı personele, 1 yıl hizmetine karşılık olarak verilen 6 aylık süre,

2- Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe katılanların harbin ilanından seferberliğin bitim tarihine kadar geçen süre kadar verilen süre,

3- Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine filen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışmaların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe kadar geçen süre kadar verilen süre,

4- Harp veya seferberlik ilan edilmeden, Anayasanın 92’inci maddesi veya TÜRKİYE’nin taraf olduğu uluslar arası andlaşmalar uyarınca yabancı ülkelere gönderilen Türk Silahli Kuvvetlerinde görev yapanların çarpışma meydana gelmesi halinde çarpışmanın başlangıcından bitimine veya TÜRKİYE’ye dönüş tarihine kadar, geçen filli hizmet sürelerinin bir katı olarak verilir. Ancak bu süre 3 aydan az ve toplamda 5 yıldan fazla olamaz. Bu hususa örnek vermek gerekirse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde görev yapan bir Assubayımız çalıştığı her yıl için ekstra olarak 1 yıl İtibari hizmmet süresi zammı almaktadır.

B. İtibari Hizmmet Sürelerinin Emekli İkramiyesi Hesabında Baz Alınan Çalışma Yılı Sürelerine Etkisi

Emeklilik ikramiyesi, Emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü ve harp malüllüğü aylığı alanlara, devlete hizmet vermenin karşılığı olarak yapılan bir ödemedir.Toptan ödeme yani kesenek iadesi yapılanlara emeklilik ikramiyesi ödenmemektedir.

İtibari hizmet süresi zammı T.C emekli sandığı kanununa göre bağlanacak aylıklar ve yapılacak kesenek iadesi ile toptan ödemelerin hesabında emeklilik hizmetine eklenen süredir. Görüldüğü üzere İtibari hizmet süresi zammı hiçbir şekilde emeklilik ikramiyesi hesabında kullanılmamaktadır.

Emekilik ikramiyesi; emekli aylığı bağlanmasına esas tutarın filli hizmet (filli hizmet zammı süresi dahil itibari hizmet süresi hariç) yılı sayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktardır.

Sonuç olarak itibari hizmet süresi zammının emeklilik ikramiyesi hesabına dahil edilmediğini belirtmekle birlikte aksinin iddiası üzerine açılmış ve kesinleşmiş olan DANISTAY 11. Daire Esas No: 2004/5805 Karar No: 2007/410 Karar Tarihi: 22.01.2007 sayılı kararınısizlerlerle paylaşmak isteriz.

TEMAD HUKUK KOMISYONU

T.C.

DANISTAY

11. Daire

Esas No: 2004/5805

Karar No: 2007/410

Karar Tarihi: 22.01.2007

EMEKLI SANDIGINA TABI OLARAK GEÇEN HIZMETE KARSILIK

EMEKLI IKRAMIYESI ÖDENMESI YOLUNDAKI BASVURUNUN REDDINE

ILISKIN ISLEMIN IPTALI ISTEMI - ITIBARI HIZMET MÜDDETI

ÖZET: Emekli sandıgına tabi görevden ayrıldıgı tarihte, emekli sandıgına tabi hizmetleri toplamı, emekli aylıgı baglanmasına ve emekli ikramiyesi ödenmesine yeterli bulunmayan ve 2829 sayılı yasa uyarınca hizmet birlestirmesi ile birlikte emekliye ayrılma talebinde bulunan davacı hakkında, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi olarak Geçen Hizmetlerin Birlestirilmesi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması gerekmekte olup, itibari hizmet süresini, emeklilige esas hizmet süresinin tespitinde degerlendirerek, emekli ikramiyesi ödenmesi istemiyle yapılan basvurunun reddine iliskin islemin iptaline karar veren idare mahkemesi kararında mevzuata uyarlık bulunmamıstır.

( 5434 S. K. m. 35, Ek Geç. m. 20)

Temyiz Isteminde Bulunan (Davalı): Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanlıgı (Emekli Sandıgı Genel Müdürlügü)

Vekili: Av. ...

Karsı Taraf (Davacı) . ....

Vekilleri : Av.... Av. ...

Istegin Özeti: T.C. Emekli Sandıgına tabi olarak geçen 22 yıl 11 ay 3 gün hizmetinden sonra

16.12.1998-31.10.2001 tarihleri arasında Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olarak çalısan ve 1.4.2002 tarihinde emekliye ayrılarak itibari hizmet süresi ile birlikte toplam 32 yıl 7 ay üzerinden Emekli Sandıgı tarafından emekli aylıgı baglanan davacının, Emekli Sandıgına tabi olarak geçen hizmetine karsılık emekli ikramiyesi ödenmesi yolundaki basvurusunun reddine iliskin islemin iptali ile emekli ikramiyesinin hak edis tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılan davada;

5434 sayılı Emekli Sandıgı Kanununun Ek 20. maddesinde, emekli, adi malûllük, vazife malûllügü aylıgı baglanan veyahut toptan ödeme yapılan; asker, sivil tüm istirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için, Ek 4. maddeye göre hesap edilecek aylık baglamaya esas tutarların bir aylıgının emekli ikramiyesi olarak verilecegi, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi olarak Geçen Hizmetlerin Birlestirilmesi Hakkında Kanun'un 8. maddesinde birlestirilmis hizmet süreleri üzerinden hangi sosyal güvenlik kurumunca aylık baglanacagı, 12. maddesinde ise Emekli Sandıgına tabi hizmetlerin süresi emekli aylıgı almaya yeterli olmadıgı için diger sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmetlerin birlestirilmesi suretiyle Emekli Sandıgınca emekli ikramiyesi ödenmesinin esaslarının düzenlendigi, olayda, Emekli Sandıgına tabi hizmetleri toplamı Emekli Sandıgından emekli aylıgı ve ikramiyesi almaya yeterli olan davacıya, 5434 sayılı yasanın Ek 20. maddesi hükmü uyarınca emekli ikramiyesi

ödenmesi gerekirken aksi yoldaki islemde hukuka uyarlık bulunmadıgı gerekçesiyle dava konusu islemi iptal ederek, emekli ikramiyesinin Sandıga tabi hizmetleri üzerinden hesaplanarak hak edis tarihinden itibaren uygulanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine dair Ankara 1. Idare Mahkemesinin 26.3.2004 gün ve E: 2002/1229, K: 2004/315 sayılı kararının, davalı idare tarafından, itibari hizmet süresinin emekliye ayrılmak için aranılan süre hesabında dikkate alınamayacagı gibi son kez SSK'na tabi hizmeti bulunan davacıya emekli ikramiyesi ödemesinin de mümkün olmadıgı ileri sürülerek, hukuka aykırı bulunan idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektigi savunulmustur.

Danıstay Tetkik Hakimi: Gülsen Akın Düsüncesi: Dosyanın incelenmesinden; Emekli sandıgına tabi görevden ayrıldıgı 15.11.1998 tarihinde, emekli sandıgına tabi hizmetleri toplamı, emekli aylıgı aglanmasına ve emekli ikramiyesi ödenmesine yeterli bulunmayan davacı hakkında, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi olarak Geçen Hizmetlerin Birlestirilmesi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması gerekmekte olup, emekli ikramiyesi ödenmesi istemiyle yapılan basvurunun reddine iliskin islemin iptaline karar veren

idare mahkemesi kararının bozulması gerektigi düsünülmüstür.

Danıstay Savcısı: Dr. Ülkü Özcan Düsüncesi: Idare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadıgından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacagı düsünülmektedir.

TÜRK MILLETI ADINA

Hüküm veren Danıstay Onbirinci Dairesince isin geregi görüsüldü:

Uyusmazlık, Hava Kuvvetleri Komutanlıgı 9. Ana Jet Üssü Komutanlıgında Hava Pilot Binbası olarak görev yapmakta iken anılan görevinden 15.11.1998 tarihinde istifaen ayrılan ve 16.12.1998- 31.10.2001 tarihleri arasında Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi hizmette bulunduktan sonra toplam 32 yıl 7 ay hizmet süresi üzerinden emekli aylıgı baglanan davacıya, emekli ikramiyesi ödenip ödenmeyecegine iliskindir.

5434 sayılı Emekli Sandıgı Kanununun 35. maddesinde, <Itibari hizmet müddeti, bu kanun geregince baglanacak aylıklar ve yapılacak kesenek iadesi ve toptan ödemelerin hesabında fiili hizmet müddetlerine eklenen müddettir.> kuralı yer almıstır. Anılan hüküm uyarınca, istekle emekliye ayrılmak için gerekli olan, kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 hizmet yılının hesabı ile emekli ikramiyesinin hesaplanmasında itibari hizmet süresinin dikkate alınmayacagı, ancak keseneklerin iadesinde, toptan ödeme yapılmasında ödenecek paranın ve aylık baglanmasına hak kazanılması halinde baglanacak aylıgın yüzde miktarının artmasına etki edecegi kural olarak belirlenmistir.

Dosyanın incelenmesinden; 19 yıl 1 ay 14 gün fiili hizmeti ve 3 yıl 9 ay 19 gün fiili hizmet süresi zammı ile birlikte toplam 22 yıl 11 ay 3 gün emeklilige esas Emekli Sandıgına tabi hizmeti bulunmakta iken 15.11.1998 tarihinde istifaen ayrılarak, SSK'na tabi bir görevde çalısmakta iken 26.11.2001 tarihi itibariyle 2829 sayılı yasa uyarınca hizmet birlestirmesi ile birlikte emekliye ayrılma talebinde bulunan davacının, 5434 sayılı Emekli Sandıgı Kanununa 4447 sayılı Kanunla eklenen Ek Geçici 205. maddesinin (a) fıkrası uyarınca 7.3.2002 tarihi itibariyle emeklilige hak kazanabileceginin anlasılması ve son yedi yıllık hizmet süresinin yarısından fazlasının Emekli sandıgına tabi olarak geçmesi nedeniyle 1.4.2002 tarihi itibariyle I hizmet süresi ve itibari hizmet müddeti de dahil olmak üzere 32 yıl 6 ay 188 gün hizmetine karsılık 2. derece 1. kademe (+3000) ek gösterge üzerinden 1.4.2002 tarihinden Ibaren emekli aylıgı baglandıgı, bilahare 26.4.2002 tarihli dilekçesi ile sandıga tabi olarak geçen hizmetleri karsılıgında emekli ikramiyesi ödenmesi istemiyle yaptıgı basvurunun reddi üzerine temyize konu davanın açıldıgı anlasılmıstır.

Emekli Sandıgına tabi görevden ayrıldıgı 15.11.1998 tarihinde, davacının, fiili hizmet süresi zammı ile birlikte toplam 22 yıl 11 ay 3 gün emeklilige esas hizmeti ve 6 yıl 9 ay da itibari hizmet süresi bulunmakta olup, itibari hizmet süresinin 5434 sayılı Kanunun 35. maddesi hükmü uyarınca aylık baglanması ve emekli ikramiyesi ödenmesi için gerekli hizmet süresinin hesabında dikkate alınamayacagı açıktır.

Bu durumda, Emekli sandıgına tabi görevden ayrıldıgı 15.11.1998 tarihinde, emekli sandıgına tabi hizmetleri toplamı, emekli aylıgı baglanmasına ve emekli ikramiyesi ödenmesine yeterli bulunmayan ve 2829 sayılı yasa uyarınca hizmet birlestirmesi ile birlikte emekliye ayrılma talebinde bulunan davacı hakkında, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi olarak Geçen Hizmetlerin Birlestirilmesi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması gerekmekte olup, itibari hizmet süresini, emeklilige esas hizmet süresinin tespitinde degerlendirerek, emekli ikramiyesi ödenmesi istemiyle yapılan basvurunun reddine iliskin islemin iptaline karar veren idare mahkemesi kararında mevzuata uyarlık bulunmamıstır.

Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Ankara 1. Idare Mahkemesinin 26.3.2004 gün ve E:2002/1229, K:2004/315 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, gereksiz alınan 15.30. YTL temyiz basvuru harcının istemi halinde davalı idareye iadesine, 22.01.2007 gününde oybirligi ile karar verildi. (¤¤)[2][1] 5434 Sayılı Kanunun 12. maddesinin EK-170. maddesi kapsamında yanlış değerlendirildiğinden bahisle SGK aleyhıne açılan davalarda 18 yaşın altında bulunan Assubay Sınıf Okulu Öğrenim süreleri fiili hizmetten saydırılabilmektedir.

[2] Sinerji Mevzuat programından alınmıştır.