GAZİEMİR İLÇE BAŞKANLIĞI


FIRAR-DAHIL TUM-ASKERI SUCLARDA DEVRIM GIBI KARAR

21 Ocak 2013, Pazartesi

FİRAR DAHİL TÜM ASKERİ SUÇLARDA DEVRİM GİBİ KARAR

 
FİRAR DAHİL TÜM ASKERİ SUÇLARDA DEVRİM GİBİ KARAR

Anayasa Mahkemesi 17 Ocak 2013 Tarihli Toplantısında Askeri Suçlar Yönünden devrim gibi bir karara imza attı. (Elbette, henüz gerekçeli kararı görmedik ama, karar gerçekten çok önemli…)

 

1. Sayın mahkemece birinci olarak,

 

1632 sayılı Kanun’un; 47. maddesinin birinci fıkrasının, 4551 sayılı Askerî Ceza Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12. maddesi ile değiştirilen (A) bendinin birinci ve ikinci cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verildi.

Yani eskiden, Askeri mahkemelerden Askeri Ceza Kanununun Üçüncü Babının Dördüncü Faslında yazılı suçlardan dolayı verilen cezalar tecil edilemez ve para cezasına veya tedbirlerden birine de çevrilemez iken ARTIK bu suçlar nedeniyle verilen cezalar TECİL EDİLEBİLECEK VE PARA CEZASINA ÇEVRİLEBİLECEK…

 

Madde 79 Kendini askerliğe yaramayacak hale getirenlerin cezası:

Madde 80 Başkasını askerliğe yaramayacak hale getirenlerin cezası:

Madde 81 Askerlikten kurtulmak için hile yapanlar:

 Aynı Kanunun Üçüncü Babının Üçüncü Faslı ile 84 üncü maddesi hariç olmak üzere 5 inci ve 130 uncu maddesi hariç olmak üzere sekizinci fasıllarında yazılı suçlardan dolayı verilen cezalar tecil edilemez.

               Madde 63 Yoklama kaçağı, bakaya, saklı, firar:

Madde 64 Çağırılıpta gelmiyen yedek subaylarla askeri memurların cezaları:

Madde 65 Vazife ve memuriyetlerine gitmeyenlerin cezaları:

Madde 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 Firar ve cezası:(YANİ YURTDIŞI FİRAR, İZİN TECAVÜZÜ DAHİL HER TÜRLÜ FİRAR SUÇLARI)

Madde 82 Amire Saygısızlık

Madde 85 Amir ve mafevkine hakaret edenlerin cezaları:

Madde 87 İtaatsizlikte ısrar edenlerin cezası:

Madde 88, 89 silahlı iken yapılan itaatsizliğin cezaları:

Madde 90 Mukavemet ve cezası:

Madde 91, 92  Amire ve mafevka fiilen taarruz edenlerin cezaları:

Madde 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 İsyan ve fesat

Madde 131 Eşyayı ve malları çalan, satan, rehine veren ve alanlar:

Madde 132 Üstünün, astının veya arkadaşının bir şeyini çalanlar :

Madde 133 Bozuk ölçü kullananlar:

 

ARTIK BU SUÇLAR DA TECİL EDİLEBİLECEK ve PARA CEZASINA ÇEVRİLEBİLECEK…

 

2. Sırf askeri suçlar ile bu Kanunun Üçüncü Babının Dördüncü Faslında yazılı suçlar hakkında DA kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar uygulanabilecek…

 Yani, yukarıda belirtilen suçlar yönünden aşağıdaki düzenlemeler uygulanabilecek…

 Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar (YÜR. TAR.: 01.06.2005)

 MADDE 50 - (1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre;

 a) Adli para cezasına,

 b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine,

 c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye,

 d) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya,

 e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya,

 f) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya,Çevrilebilir.

 (2) Suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adli para cezasına çevrilmez.

 (3) Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.

 (4) Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, diğer koşulların varlığı halinde, birinci fıkranın (a) bendine göre adli para cezasına çevrilebilir. Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir halinde uygulanmaz.

 (5) Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adli para cezası veya tedbirdir.

 (6) Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde seçenek (DEĞİŞİK İBARE RGT: 01.03.2008 RG NO: 26803 KANUN NO: 5739/4) (KOD 1) tedbirin gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi halinde, hükmü veren mahkeme kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verir ve bu karar derhal infaz edilir. Bu durumda, beşinci fıkra hükmü uygulanmaz.

 (7) Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi durumunda, hükmü veren mahkemece tedbir değiştirilir.

3.   26.2.2008 günlü, 5739 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddesinin;

1- Birinci fıkrasının,  itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu fıkraya ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

2- İkinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

MADDE 1 - 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa aşağıdaki ek 10 uncu madde eklenmiştir.

 

             "EK MADDE 10 - Bu Kanunda ve diğer ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenlemeler bakımından bu Kanunun ek 8 ve 9 uncu maddeleri ile 16/6/1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

              Bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili olarak 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesinin beş ilâ ondördüncü fıkraları uygulanmaz"

 YANİ ARTIK ASKERİ CEZA KANUNUNDA YER ALAN SUÇLARDA HÜKMÜN açıklanmasının geri bırakılması kararı uygulanabilecek…

 Not: Anayasa Mahkemesine aşağıdaki suçlar nedeniyle başvurulmuştu…

Emre itaatsizlikte ısrar suçu

Asta müessir fiil suçu

Mehil içi firar suçu

Firar suçu

Mehil içi izin tecavüzü suçu

Üste fiilen taarruz suçu

Silahlı iken üstü tehdit suçu

Arkadaşının bir şeyini çalmak suçu

Üste (amire) hakaret suçu

İhmal suretiyle memuriyet görevini kötüye kullanmak suçu

Vazife ve memuriyete gitmemek suçu

Hizmette tekâsülle harp malzemesinin mühimce hasarına sebebiyet vermek suçu’’

Silahında dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaralanmaya sebebiyet vermek suçu memuriyet nüfuzunu sair suretle kötüye kullanmak suçu’’

Askerî eşyayı kasten tahrip etmek suçu’’

Kendini askerliğe elverişsiz hale getirmeye teşebbüs suçu

Mazarratı mucip nöbet talimatına aykırı hareket etmek suçu

Askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçu

Görevi kötüye kullanmak suçu’’

Toplu asker karşısında üste (amire) saygısızlık suçu

Askerî isyan suçu

Askeri eşyayı özel menfaati için kullanmak suçu

Erleri kanuna muhalif olarak hizmetçiliğe vermek suçu

Askerî eşyayı kasten terk etmek suçu

Mukavemet suçu

Askerî eşyayı gizlemek suçu

Yurt dışına firar suçu

Zimmet suçu

Sözleşerek firar suçu

Askerî eşyayı kaybetmek suçu

Askerî eşyayı çalmak suçu

Yabancı memlekete firar suçu

 

 

 LÜTFEN SORULARINIZI E-MAİL YOLUYLA YA DA MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE TELEFONLA ARAYARAK İLETİNİZ...

 

AV.ADEM DEMİR 0 505 456 67 38

AV.FEVZİ AKSOY 0 532 505 54 13