GAZİEMİR İLÇE BAŞKANLIĞI


hakkında dava açılan asker kişilerin avukatlık ücretlerinin ödenmesiile ilgili yönetmelih

24 Kasım 2012, Cumartesi

Hakkında Dava Açılan Asker Kişiler için Avukat Tutma ve Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 
Hakkında Dava Açılan Asker Kişiler için Avukat Tutma ve Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; karakol, karakol nöbetçisi, devriye, nakliyat muhafazası hizmetleri, asayişi temin ve koruma hizmetleri ite kaçakçılığın men, takip ve tahkiki için görevlendirilen asker kişilerin, bu görevlerini yerine getirmeleri sırasına veya bu görevlerinden dolayı silah kullanmak zorunda kalmaları nedeniyle sanık durumuna düşmeleri halinde, vekalet verdikleri avukatın ücretinin ödenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup sanık asker kişiler ile görevinden ayrılmış olup da hakkındaki dava henüz sonuçlanmamış veya görevde iken işlemiş olduğu suçtan dolayı görevinden ayrıldıktan sonra hakkında dava açılmış olan sanık asker kişiler için avukat tutulması ve vekâlet ücretlerinin ödenmesiyle ilgili esas ve usuller ile gerekli işlemlere ait hükümleri kapsar